E4G - VERHUURVOORWAARDEN

1. Inleidende bepalingen

1.1 Deze voorwaarden alsmede de hierin genoemde tarieven- en

onderhoudsregelingen zijn van toepassing op de (offertes tot) overeenkomsten, waarbij

E4G dan wel een bij haar aangesloten bedrijf, hierna ook te noemen: verhuurder,

apparaten verhuurt aan een klant, hierna ook te noemen: huurder.

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van

huurder wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Verhuurder is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk

door derden te laten plaatsvinden.

2. Prijsstelling

2.1 De prijsstelling op aanvraag is vrijblijvend, en 3 maanden geldig na

aanmaakdatum.

2.2 Al onze prijzen zijn inclusief BTW , welke door de overheid gesteld is op 21 %.

2.3 Onze verhuur prijzen gelden voor de duur van het event en moment van afname,

waarbij de apparatuur bij afloop van het event terugbezorgt dient te worden op een

door ons bepaalde plaats.

2.4 Onze factuur bestaat uit huurprijzen voor goederen, 21 % BTW, vervoerskosten,

personeelskosten , evt. aanmaning/annuleringskosten.

2.5 Prijzen zijn altijd in Euro.

3. Borgstelling

3.1 Bij afname van goederen zal er geen borg worden.

3.2 Bij retourneren van de gehuurde apparatuur zullen deze gecontroleerd worden op

werking en eventuele schade en zal er indien nodig

4. Huurovereenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie door verhuurder van een

ingevuld en door huurder ondertekend formulier. De overeenkomst heeft uitsluitend

betrekking op de in het formulier vermelde apparaten.

4.2 Een overeenkomst komt mede tot stand door betaling van de bestelling van te

huren apparatuur, waarmee automatisch onze verhuurvoorwaarden worden

geaccepteerd door de huurder.

4.3 Een huur overeenkomst kan mondeling vastgelegd worden. Desgevraagd kan deze

door de verhuurder schriftelijk bevestigd worden. De huurder en verhuurder verplichten

zich om de gestelde afspraken na te komen.

4.4 De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van onze verhuurvoorwaarden,

welke door ons desgevraagd kosteloos toegestuurd worden. Op de huurovereenkomst

zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing.

4.5 Bij het niet tijdig terug bezorgen bedraagt de schadevergoeding de huurprijs per

dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt

vermeerderd met 50% van die huurprijs.

4.6 Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van

die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag

voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die

huurprijs.

5. Annulering

5.1 Indien een huurovereenkomst tot stand is gekomen, dient de huurder en verhuurder

deze na te komen. Wanneer de huurder 7 dagen voor de verhuur datum de

overeenkomst schriftelijk en/of mondeling beëindigd zal 30 % van het factuurbedrag in

rekening gebracht worden.

5.2 Na deze termijn zal 80 % van het factuur bedrag in rekening gebracht worden. Deze

bedragen worden verhoogd met € 15,00 annuleringskosten.

6. Betaling consumenten verhuur

6.1 Indien de verhuur plaatsvindt aan consumenten dient de factuur voorafgaand aan

de huurdatum volledig voldaan te zijn, inclusief de borgstelling.

6.2 Betaling kan plaatsvinden via contanten of op factuur door middel van

vooruitbetaling per bank of contant.

6.3 Betaling kan plaatsvinden door middel van cash of bancontact , waarmee een

bindende huurovereenkomst ontstaat.

7. Betaling zakelijk verhuur

7.1 Na geleverde diensten of goederen dient een factuur binnen 14 dagen na factuur

datum voldaan te worden. Dit kan plaatsvinden via een betaling per bank ,

bancontact of in contanten.

7.2 Indien 30 dagen na factuurdatum het bedrag niet in ons bezit is, zal er een

aanmaning verstuurd worden. Deze bestaat uit het factuur bedrag vermeerderd met

€15,00 aanmaningskosten. Deze dient binnen 10 werkdagen na factuurdatum voldaan

te worden. Als dit termijn verstrijkt zal er een laatste aanmaning verstuurd worden. Deze

bestaat uit het factuur bedrag vermeerderd met € 30,00 aanmaningskosten en een

rente vergoeding over het totale factuur bedrag, gesteld op 1,5 % per maand. Deze

dient binnen 10 werkdagen na factuurdatum voldaan te worden. Na verloop van dit

laatste termijn zullen we het laatste factuur bedrag via een gerechtigde organisatie

innen, waarbij de gemaakte kosten voor de huurder zijn.

8. Legimitatie

8.1 De huurder is verplicht zich te legitimeren bij het afhalen of levering van verhuur

objecten. Dit kan middels een wettig geldig paspoort/identiteitskaart en/of rijbewijs. De

gegevens zullen door ons op een wettelijke manier gebruikt worden als de huurder zich

schuldig maakt aan overtreding van onze voorwaarden.

8.2 E4G behoudt zich het recht voor om uitsluitend te verhuren binnen Benelux en/of

aan personen met een Benelux legitimatiebewijs.

8.3 E4G behoudt zich het recht voor om een huurovereenkomst niet aan te gaan en/of

te annuleren zonder daarvan opgave van redenen te doen.

9. Leeftijd

9.1 De minimum leeftijd voor het aangaan van een huurovereenkomst is 16 jaar.

9.2 de minimum leeftijd voor het ophalen van verhuur objecten is 16 jaar. Indien de

verhuurobjecten worden afgehaald door een afvaardiging van de huurder, dient deze

persoon te kunnen legitimeren.

10. Optie / reservering

10.1 Het is mogelijk om een reservering te maken op goederen , zonder een

verhuurovereenkomst. Deze zal 14 dagen voor huurdatum vervallen, na kennisgeving

aan huurder. De huurder kan zich geen rechten ontlenen aan deze reservering

betreffende verhuurovereenkomst.

11. Bezorgen/kilometer vergoeding

Bezorg kosten zijn bepaald in onze geldende prijslijst. Voor kilometer vergoedingen zal

gebruik gemaakt worden van een kilometerprijs. Deze wordt vastgesteld door middel

van een officiële routeplanner, waarbij de postcode bepalend is voor de afstand.

12. Eigendomsvoorbehoud

Verhuurde zaken blijven ons eigendom. De verhuur producten zijn volgens verhuur

overeenkomst/voorwaarden, in bruikleen tegen een gestelde vergoeding. Zie ook

aansprakelijkheid.

13. Aansprakelijkheid

13.1 De huurder is vanaf het moment dat de apparatuur in ontvangst is genomen ten

volle aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan apparatuur en/of derden, alsmede

vermissing van apparatuur en/of accessoires zoals kabels etc. Ook al is deze

apparatuur nog steeds eigendom van de verhuurder.

13.2 De schade aan producten en/of derden, die het gevolg is van een aan ons

toerekenbaar handelen of nalaten komt voor vergoeding in aanmerking.

13.3 Aan ons is niet toerekenbaar schade geleden door de huurder en/of derden als

gevolg van niet of ondeugdelijk of tijdig leveren van onze toeleveranciers ziekte van

personeel gebreke in hulp of transportmiddelen, brand, niet nakomen

verhuurvoorwaarden, niet nakomen huurovereenkomst, werkstaking,

verkeersbelemmering, overheidsmaatregelen, oorlog of andere onlusten In ieder geval

zijn we niet aansprakelijk voor schade toegebracht door ons of door ons personeel of

hulpmiddelen, waarbij we de uitvoering van de huurovereenkomst dienen, tenzij ons

grove nalatigheid of opzet verweten kan worden. M.b.t. door ons gegeven adviezen

kan de huurder geen aanspraak maken op schade vergoeding. We zijn niet

aansprakelijk voor enige schade door huurder en/of derden geleden, dan

bovengenoemd, ook niet voor gevolgschade van welke aard ook, behalve wanneer

er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze kant. We zijn in geen geval verder

aansprakelijk dan tot een vergoeding van de in de huurovereenkomst genoemde

goederen ten gevolgen waarvan de huurder schade heeft geleden.

14. Transport/risico

14.1 De huurder is vanaf het moment van in ontvangst nemen van de apparatuur ten

volle aansprakelijk , zie aansprakelijkheid . De apparatuur dient deugdelijk vervoerd te

worden in een afgesloten vervoersmiddel of aanhangwagen, welke niet van zeildoek

of iets soortgelijks mogen zijn.

14.2 Bij vermissing of schade aan de apparatuur dient door de huurder een proces

verbaal overlegt te worden binnen 12 uur naar het incident.

15. Algemene voorwaarden

15.1 Defecte materialen en/of accessoires dienen altijd geretourneerd te worden. Wat

niet terug komt wordt volgens nieuw waarde berekend aan de huurder.

15.2 Huurobjecten worden altijd op werking gecontroleerd en getest. Huur objecten

dienen door de huurder in de zelfde staat terugbezorgd te worden. Door ondeskundig

gebruik zijn de gemaakte kosten voor de huurder. Alle kosten voor schoonmaken

opruimen of reparatie zullen tegen een uurloon op de huurder verhaald worden.

15.3 Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur

voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet

toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde

apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien

storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het

geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor

alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

15.4 De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede

conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de

huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur

en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel

waarvoor hij de apparatuur huurt.

16. Geschillen

16.1 Op al onze afgesloten verhuur overeenkomsten in uitsluitend het Belgisch recht

van toepassing. Alle geschillen zullen voorgelegd worden aan een bevoegde

Burgerlijke Rechter binnen ons vestigingsgebied, voor zover de wettelijke bepalingen dit

toelaten.

16.2 Indien niet van toepassing hebben we het recht een geschil voor te leggen aan

een arbitrage commissie.

17. Wijziging van de verhuur voorwaarden

Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen zijn

van kracht op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Waarbij lopende

huurovereenkomsten, volgens deze voorwaarden, van toepassing blijven.

18. SABAM/auteursrechten

18.1 Alle kosten met betrekking tot SABAM - Auteursrechten (dan wel andere rechten

welke hiermee samenhangen) die voortvloeien uit het door de huurder, of in opdracht

van de huurder, ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in

openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek

op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door

de verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van

huurder.

18.2 De huurder vrijwaart voorts de verhuurder tegen elke mogelijke aanspraak terzake

door SABAM. De huurder zal, zover noodzakelijk, zorgdragen voor aangiften e.d.

18. Gebruik door derden

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in

bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

19 Verzekeringen

19.1 De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met

het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de

apparatuur het magazijn of ons afgiftepunt verlaat.

19.2 De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde

apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van

of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren

waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze

door verhuurder meegedeeld.

Volg ons op Facebook